Onze diensten:

Het Studielokaal biedt huiswerkbegeleiding aan in de vorm van een standaardprogramma. Daarnaast is het mogelijk het programma uit te breiden met modules-op-maat, in de vorm van individuele bijlessen, studiecoaching, Remedial Teaching of Trajectklas. Hieronder leest u meer daarover. Om organisatorische redenen worden (nog) niet alle modules op elke school waar wij werken aangeboden. Welke diensten op welke school worden aangeboden, alsmede de actuele tarieven, vindt u op de betreffende pagina van de schoollocatie. Per school kunnen de tarieven verschillen. Dit heeft te maken met de verschillen in vergoeding die wij aan de scholen voldoen.

Aanmelding voor huiswerkbegeleiding, bijles en remedial teaching of trajectklas verloopt via onze aanmeld pagina en wordt in de meeste gevallen door de ouders zelf gedaan.

Aanmelding voor programma’s als examentraining (zowel SE als CE), Lente- en Zomerscholen en Trajectklassen die de school in het kader van Passend Onderwijs aanbiedt, geschiedt doorgaans via de betreffende partnerschool.

Huiswerkbegeleiding:

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor twee, drie, vier of vijf middagen per week. Het aantal dagen per week dat uw kind maximaal bij ons terecht kan verschilt per school. Het minimum aantal middagen voor de huiswerkklas is twee maal per week. Welke dagen en op welke tijden wij aanwezig zijn kunt u vinden op de locatiepagina van de school.

Hoe ziet een middag bij Het Studielokaal er uit?

Na afloop van de laatste les komt de leerling naar Het Studielokaal. Wij zitten meestal in een rustig gedeelte van de school waar we de beschikking hebben over een aantal lokalen of studieruimtes. We creëren een stille en veilige omgeving waar de leerlingen onder begeleiding aan het werk gaan. Presentie/absentie en binnenkomsttijden worden geregistreerd. Absentie van uw kind wordt per mail aan u gecommuniceerd via het dagverslag dat u iedere avond van ons ontvangt, wanneer uw kind/pupil bij de huiswerkklas is geweest.

Leerlingen werken bij ons met een planner. Het eerste dat een leerling tijdens de middag doet is al het nieuwe huiswerk en alle nieuw opgegeven toetsen noteren in de planner. Het opgekregen werk voor de komende periode wordt in stukjes opgedeeld en in de planner ingepland voor de komende dagen. Goed plannen is een kunde en daarin beter worden is een proces dat tijd vergt. Wij instrueren en begeleiden de leerlingen in dat proces. Tijdens het plannen mogen de telefoons nog gebruikt worden om Magister te raadplegen. Als het plannen klaar is worden de telefoons bij de begeleiding ingeleverd.

Na het plannen gaat de leerling aan het werk en wordt, gevraagd en ongevraagd, door ons geholpen. Begeleiders bieden de leerlingen vakinhoudelijke hulp (hoe bereken je de lengte van de schuine zijde, wat zijn de oorzaken en aanleidingen achter de Franse Revolutie, hoe werkt de past continuous) en helpen hen met het ontwikkelen van specifieke studievaardigheden. Niet alleen: ‘hoe leer je woordjes?’ en ‘hoe maak je een nuttige samenvatting?’, maar ook: ‘waar moet ik beginnen als ik ga leren voor een proefwerk?’ en ‘wat moet ik doen wanneer mijn concentratie verslapt?’.

Via het cijferregistratiesysteem van de school (veelal Magister) kunnen wij de resultaten van uw kind volgen. Periodiek controleren wij de cijfers en naar aanleiding daarvan praten onze tutoren (een soort mentor, maar dan in de huiswerkklas) regelmatig met hun leerlingen over school en de leerresultaten in het algemeen. Wanneer de cijfers verslechteren, proberen we er samen achter te komen waardoor dat komt en wat we eraan kunnen doen. Andersom trouwens ook: wanneer de cijfers verbeteren, staan we even stil bij wat de leerling (bewust of onbewust) heeft gedaan om dat te bereiken.

Tijdens de pauze (10 minuten) mogen de leerlingen een zelf meegebrachte boterham of snack eten. Alle leerlingen blijven tot het einde van de middag, tenzij anders met de ouders/verzorgers overeengekomen. Er zijn talloze redenen denkbaar (muziekles, sporttraining) waarom een leerling toch eerder weg zou mogen/moeten, eenmalig of structureel. Dat is geen probleem, mits u dit als ouder/verzorger vooraf per e-mail aan de tutor van uw kind laat weten.

Verslaglegging en contact

 • Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging en wordt tevens de mentor door ons op de hoogte gesteld van het feit dat uw kind bij ons de huiswerkbegeleiding volgt.
 • Aan het einde van de eerste middag bij de huiswerkklas krijgt u het dagverslag per mail toegestuurd. Daarin vindt u, naast de normale verslaglegging over de middag, ook een eerste indruk van de tutor die de intake met uw kind/pupil heeft verzorgd.
 • Periodiek, voorafgaand aan de rapporten/rapportvergaderingen van de school, ontvangt u een verslag over uw kind op de huiswerkbegeleiding. Een kopie van dit verslag wordt eveneens weer aan de mentor van uw kind verstuurd.
 • Op de momenten dat de school gesprekken met de docenten voor u organiseert (10-minuten gesprekken, tafeltjesmiddagen, ouderavonden) is ook de locatiecoördinator van Het Studielokaal aanwezig en kunt u een gesprek met hem of haar aanvragen.
 • Indien u vragen heeft of iets wilt bespreken dan kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de locatiecoördinator.

Aanmelding voor Huiswerkbegeleiding geschiedt via het aanmeldformulier voor huiswerkbegeleiding.

Nieuw in schooljaar 2017 – 2018: de Intromaand brugklas

Voor brugklasleerlingen is de overgang naar het eerste jaar in het Voortgezet Onderwijs doorgaans een grote stap. Ineens weer de jongste zijn, vaak een (veel) groter schoolgebouw, en dan hebben we het nog niet over vakinhoud, huiswerk en toetsen. De Intromaand brugklas kan uw kind/pupil helpen een ‘zachte landing’ te maken als het gaat om de omgang met huis- en leerwerk. Tijdens de Intromaand werken de leerlingen onder leiding van een begeleider in een groep van maximaal 8 leerlingen, gedurende 4 weken, 3 middagen in de week. De begeleider besteedt, deels klassikaal en deels individueel, aandacht aan de volgende zaken:

 • wat is een effectieve planning en hoe maak ik die concreet?
 • wanneer begin ik met mijn leer- en huiswerk en hoe combineer ik die twee?
 • hoe vraag ik om hulp en wanneer?
 • wat is leren eigenlijk? En hoe kan ik leren leren?
 • en uiteraard wordt daarnaast gewerkt aan het reguliere leer- en huiswerk en worden leerlingen daarbij inhoudelijk geholpen

De Intromaand brugklas stopt automatisch na 4 weken. In de loop of na afloop van het traject kunt u besluiten of u uw kind/pupil wil inschrijven voor de reguliere huiswerkklas. U kunt uw kind/pupil inschrijven voor de Intromaand via het aanmeldformulier voor huiswerkbegeleiding.

Bijlessen:

Soms heeft een leerling behoefte aan individuele uitleg over een bepaald vak. Dan is bijles een nuttige optie. Bijlessen duren minimaal een uur. Anderhalf of twee uur is in overleg mogelijk. Tijdens een bijles krijgt de leerling één op één les van een ter zake kundige bijlesdocent. In het algemeen worden individuele bijlessen ervaren als een effectieve manier om vakinhoudelijk te worden bijgespijkerd. Bijlessen kunnen worden afgenomen in vier-, acht- of twaalfurenkaarten. Bij een vierurenkaart kan maximaal één vak gekozen worden, bij een acht- en twaalfurenkaart zijn dit respectievelijk twee en drie vakken per kaart.

Aanmelding voor Bijlessen doet u via het aanmeldformulier voor bijlessen en Remedial Teaching. Dit formulier is geschikt voor alle locaties.

Individuele Remedial Teaching / Trajectklas:

Soms heeft een leerling gewoon meer tijd en meer individuele aandacht nodig, los van eventuele achterstanden ten aanzien van een bepaald vak. Daar kunnen talloze redenen aan ten grondslag liggen. Moeite met lezen of dyslexie, discalculie, een verlaagd concentratievermogen, organisatorische problemen, etcetera. Meer tijd en aandacht om het werk, de spullen en organisatie op orde te brengen, meer tijd en aandacht om diverse studievaardigheden aan te leren, meer tijd en aandacht om zelfvertrouwen te ontwikkelen, onder leiding van een in leerproblematiek gespecialiseerde coach, kan soms enorm helpen. Wanneer daaraan de behoefte ontstaat, zijn er drie opties: 1) individuele studiecoaching; 2) individuele Remedial Teaching of 3) intensieve begeleiding middels een zogeheten Trajectklas.

Individuele studiecoaching / Remedial Teaching

In een module individuele studiecoaching of Remedial Teaching gaat uw kind wekelijks één of meerdere uren individueel met een begeleider aan de slag. Het verschil tussen studiecoaching en Remedial Teaching zit hem in de aard van de problematiek en daarmee in de begeleider. Is de leerling ‘eenvoudigweg’ gebaat bij 1-op-1 begeleiding, bijvoorbeeld vanwege verminderde concentratie, onzekerheid, onzorgvuldigheid of een combinatie hiervan? Dan is de leerling in veel gevallen geholpen met een begeleider die wekelijks een of meerdere uren nauwgezet de vinger aan de pols houdt en samen met de leerling stap voor stap, voor ieder aandachtsvak apart, een studieplan ontwikkelt dat het leren behapbaar en (daardoor vaak) leuker maakt. 

Is er sprake van een gediagnostiseerd probleem, zoals dyslexie, dyscalculie, automatiseringsproblematiek (de vaardigheid om bijvoorbeeld woordjes te kunnen leren) of andere leerproblematiek waar  een gediplomeerd Remedial Teacher uitkomst kan bieden? In overleg met u wordt er vooraf een plan van aanpak gemaakt: “wat is er aan de hand?”, “wat willen we als resultaat zien straks?”, “hoe gaan we daaraan werken?”. Onderwerpen kunnen zijn: samenvattingen maken, planning en organisatie, hoe leer ik woordjes, hoe maak ik een mindmap, hoe pak ik op gestructureerde wijze complexe en abstracte problemen aan, hoe onderscheid ik hoofdzaken van bijzaken, hoe lees en beantwoord ik toetsvragen, enzovoort.

De individuele begeleiding in deze module is anders dan hetgeen we in een bijles aanbieden. Bijlessen zijn gericht op een enkel vak en zijn meestal bedoeld voor een leerling met specifieke problemen of achterstanden voor dat vak. Bij Remedial Teaching wordt vanuit een breder pedagogisch en didactisch perspectief gewerkt. Het “leren” als geheel staat centraal. Vakinhoud speelt evenwel een rol hierin: hoe je woordjes memoriseert leren we de leerling aan de hand van het vocabulaire van één van de moderne vreemde talen. Hoe je een samenvatting maakt oefenen we met een tekst uit het geschiedenisboek. Liggen de leerproblemen voornamelijk bij een bepaalde groep vakken (bijvoorbeeld de talen of juist de exacte vakken), dan ligt onze focus eveneens daar. Tot slot kan de studiehouding, zoals het gedrag in de klas, onderwerp van gesprek zijn.

Een traject individuele remedial teaching begint altijd met een intake van een uur, gevolgd door vijf sessies waarin volgens een initieel plan gewerkt wordt naar een concreet resultaat.

Indien nodig kan het RT-traject steeds worden verlengd met een volgend traject van 6 lessen. Vanuit didactisch oogpunt is regelmaat en continuïteit voor deze module van belang. Om die reden geldt voor zowel het starttraject als de uitbreidingsmodules dat zij plaatsvinden in een tijdsbestek van twee maanden. Een periodiek verslag over de voortgang van het traject is altijd onderdeel van de module.

Aanmelding voor Remedial Teaching doet u via het aanmeldformulier voor bijlessen en Remedial Teaching. Dit formulier is geschikt voor alle locaties.

Trajectklas

Tot slot is er de Trajectklas. Dit is een intensieve vorm van begeleiding, waarbij een groep van maximaal 4 leerlingen minimaal twee keer per week werkt onder leiding van een in leerproblematiek gespecialiseerde begeleider. Daarmee is het een mengvorm van individuele Remedial Teaching en de reguliere huiswerkklas. Extra individuele aandacht, rust en structuur zijn de kernwoorden van de Trajectklas. Een traject bestaat uit minimaal 4 weken van 2, 3 of 4 middagen en begint altijd met een intake. Zaken die daar aan de orde komen zijn onder meer: specifieke leerproblematiek van de leerling, organisatievermogen, thuissituatie, aanpak en verwachtingen  ten aanzien van de begeleiding. Naar aanleiding van dat gesprek stelt de begeleider een leerplan op, waarin leerproblematiek, leervraag, leerdoelen en plan van aanpak nauwkeurig zijn omschreven. De voortgang van de leerling wordt wekelijks aan u gerapporteerd en na afloop van een traject is er de mogelijkheid tot een evaluatiegesprek met de begeleider.

Startdata voor Trajectklassen worden in het lopende schooljaar bekendgemaakt. Hiervoor geldt een aparte aanmeldprocedure.

Lente- en Zomerscholen, Examentraining (CE/SE):

Het Studielokaal organiseert Lente- en Zomerscholen sinds de start ervan in 2013. Getrouw onze werkwijze in nauwe samenwerking met middelbare scholen. Daarmee kunnen we bogen op een ruime ervaring en weten we wat een Lente- of Zomerschool succesvol maakt en wat juist niet. Daarnaast organiseren we sinds jaar en dag examentrainingen voor zowel het School- als Centraal Examen.

Het Studielokaal organiseert huiswerkklassen, examentrainingen en lente- en zomerscholen voor de volgende scholen in het Voortgezet Onderwijs:

 • St. Nicolaaslyceum (Amsterdam)
 • Fons Vitae Lyceum (Amsterdam)
 • Amsterdams Lyceum (Amsterdam)
 • Hervormd Lyceum Zuid (Amsterdam)
 • Kaj Munk College (Hoofddorp)
 • Hermann Wesselink College (Amstelveen)
 • Keizer Karel College (Amstelveen)
 • Alkwin Kollege (Uithoorn)
 • Lyceum Sancta Maria (Haarlem)
 • Hyperion Lyceum (Amsterdam)
 • IJburg College (Amsterdam)

Referenties van ouders en schoolleiding kunt hier lezen

Bent u een schoolleider en wenst u een vrijblijvend een informerend gesprek over de mogelijkheden voor een Examentraining of Lente- of Zomerschool bij u op school, of bent u geïnteresseerd in onze In-school huiswerkbegeleiding of Trajectklassen Passend Onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met Arjan Buijks: 

arjan@hetstudielokaal.nl
06-50126997